John N. Andrews
Historia Sabatu
400 str.

Praca Johna Andrewsa o historii Sabatu jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą jaką dotąd napisano na ten temat. Historia Sabatu, siódmego dnia tygodnia, nazywanego w Piśmie Świętym „Sabatem Pana” a w IV przykazaniu Dekalogu „Sabatem Pana, Boga twego”, obejmuje okres 6000 lat. Przyczynami, które o tym zadecydowały był odpoczynek w tym dniu Stworzyciela oraz pobłogosławienie go, poświęcenie i przekazanie pierwszej parze ludzkiej do święcenia. Ponieważ święto Sabatu Bóg przekazał Adamowi po jego narodzinach, jest oczywiste, że zostało mu dane jako przedstawicielowi całej rodziny ludzkiej. Również cały autorytet IV przykazania biblijnego Dekalogu nawiązującego do początku stworzenia świata (Ex 20,8-11), oparty jest na tym pierwotnym postanowieniu Stworzyciela. Patriarchowie musieli być świadomi tych rzeczy, ponieważ Adam żył razem z nimi przez prawie tysiąc lat. Wiemy, że Sabat zachowywali również prorocy i apostołowie. Do tej grupy dodać jeszcze musimy najważniejszą osobę – Syna Bożego.

Taką zatem historię posiada „Sabat Pana”: ustanowiony w Raju, przekazany pierwszej parze ludzkiej, uhonorowany co tydzień cudami podczas czterdziestoletniej wędrówki ludu Bożego na pustyni, osobiście zapisany i ogłoszony na górze Synaj przez Największego Prawodawcę (Wyj 20,1), obchodzony przez samego Stwórcę, Adama i Ewę, patriarchów, proroków, apostołów oraz Syna Bożego! Skoro takie jest Boskie świadectwo o Sobocie, to musimy zadać pytanie, jak to się stało, że dzień ten podeptano i jego świętymi honorami obdarzono inny dzień? Pismo Święte nigdzie nie przypisuje autorstwa tej zmiany Synowi Bożemu. Wprost przeciwnie, zapowiada powstanie w Kościele wielkiego odstępstwa, gdzie „człowiek grzechu” i „bezbożnik” planujący „odmienić czasy i Prawo” (Dn 7,25 BT), dokona tej zmiany. Niniejsza książka szczegółowo przedstawia biblijne świadectwa o Sabacie i przyczyny zastąpienia go niedzielą. Objaśnia też wszystkie teksty w Nowym Testamencie o rzekomym unieważnieniu przez Chrystusa obowiązywania Sabatu i Dekalogu. John N. Andrews wykazuje też, że historia ustanawiania niedzieli „dniem świętym” zapisana jest wieloma manipulacjami i kłamstwami. „Sabat Pana” nigdy nie potrzebował takiego rodzaju „wsparcia”, a historia jego ustanowienia nigdy nie została splamiona przez najmniejsze fałszerstwo i kłamstwo.

PLANUJEMY WYDAĆ:
Alonzo T. Jones
John N. Andrews
Alonzo T. Jones
SPRAWDZAJ KIEDY BĘDZIEMY ZBIERAĆ NA TĘ KSIĄŻKĘ