POBIERZ
PRZECZYTAJ
Artur Gowroń
CHRYSTUS POKALANY-Fałszerze Dnia Pańskiego
278 str.

Książkę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

CHRYSTUS POKALANY to kilkutomowy traktat opisujący najbardziej zuchwałe dzieło w historii chrześcijaństwa – odebranie Chrystusowi w powszechnym kościele naczelnego miejsca, pozycji oraz Jego niezbywalnych praw, własności i przywilejów, jakie uzyskał przelaną za rodzaj ludzki krwią, dzięki czemu został jedynym człowiekiem godnym kultu religijnego akceptowanym przez Boga. Jego miejsce zajęły tysiące bałwochwalczych obiektów kultu, a Jego nauki zastąpiono nowymi dogmatami przenikniętymi pogańskimi wierzeniami i ludzką tradycją. Dzieło degradowania pozycji Zbawiciela, dewaluowania Jego zasług i wypaczania wszystkich Jego nauk, wcielali w życie przez dziewiętnaście stuleci działający w chrześcijaństwie „fałszywi apostołowie” (2 Kor 11,13-15), którzy następnie przypisali je Chrystusowi i Duchowi Świętemu.

Pierwszy tom zatytułowany „Fałszerze Dnia Pańskiego” szczegółowo przedstawia historię ich wystąpienia przeciwko biblijnemu IV przykazaniu Dekalogu Boga (Wj 20,8-11), będącego świętym i sprawiedliwym (Rz 7,12), doskonałym (Jk 1,25) i nieprzemijającym Prawem (Mt 5,18; Iz 66,22-23). Autor przedstawia proces jego zamiany, zaczynając od rozpoznania w dawcy Dekalogu i Stworzycielu świata, samego Chrystusa – Słowa, bez którego „nic nie powstało, co powstało” (J 1,3) – który po jego stworzeniu przekazał rasie ludzkiej swój święty dzień, Sabat (Rdz 2,2-3). Następnie opisuje przyczyny tworzenia się w II w. kultu niedzieli, zapoczątkowanego prześladowaniami chrześcijan razem z Żydami, od których rzymscy biskupi postanowili odróżnić się za wszelką cenę – nawet za cenę wierności Prawu Boga. Niezwykle cenną częścią książki jest studium „Dnia Pańskiego” w Piśmie Świętym, przykłady manipulowania tekstami Nowego Testamentu i pismami „ojców Kościoła” II wieku przez katolickich tłumaczy oraz analiza niezgodnej z Biblią papieskiej encykliki o niedzieli - Dies Domini. Ważny rozdział autor poświęcił również usunięciu z biblijnego Dekalogu przez kościół rzymski II przykazania, zakazującego kultu i adoracji wizerunków Boga, ludzi i stworzeń (Wj 20, 4-6). Natomiast ostatni rozdział szczegółowo objaśnia charakter i cel wprowadzanych na świecie państwowych ustaw niedzielnych zakazujących handlu w niedzielę, które przygotowują grunt pod wprowadzenie religijnych ustaw niedzielnych, aby w czasach końca cały świat uznał autorytet papiestwa. Adresatami książki są wszyscy chrześcijanie święcący niedzielę, którzy dotąd nie rozpoznali w "teologii niedzieli" - nie mającej żadnego uzasadnienia w Słowie Bożym - narzędzia "człowieka grzechu, wywyższającego się ponad Boga" (2 Tes 2,3-4) do walki z prawodawcą Dekalogu - Chrystusem.     

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Wydawnictwo może udostępnić nieodpłatnie tę książkę w formie przygotowanej do druku wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby ją wykorzystać w celach ewangelizacyjnych – czyli kościołom, zborom, nieformalnym grupom, społecznościom lub indywidualnym osobom. W takim przypadku należy skontaktować się z wydawnictwem, aby omówić szczegóły.
POBIERZ TĘ KSIĄŻKĘ W PDF lub ePUB / WYŚLIJ ZNAJOMYM