POBIERZ
PRZECZYTAJ
Piotr Stanisławski
Modlitwa w Imieniu Chrystusa / Solus Christus
65 str.

Broszurę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

Czy chrześcijanin, dla którego Jezus Chrystus jest codzienną „drogą, prawdą i życiem”, codziennym chlebem, jedyną nadzieją i ucieczką, któremu zawdzięcza swoje odkupienie, przebaczenie grzechów, Ducha Świętego, wszelkie łaski i dary oraz wieczne życie, może zapominać w modlitwie do Ojca o Jego Synu a swoim Odkupicielu? Czy może zapomnieć o poleceniu Zbawiciela, aby prosząc „o cokolwiek Ojca” czynił to zawsze w Jego imieniu (J 15,16; 16,23-25) oraz w Jego imię rozpoczynał każde zgromadzenie, gdyż „gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)?

Niniejsze studium jest odpowiedzią na praktykowany i utrwalany przez coraz liczniejszą grupę chrześcijan zwyczaj niepowoływania się w modlitwach na imię Chrystusa, czyli na zasługi Odkupiciela. Przyczyną zapominania w modlitwach o Zbawicielu nie jest słaba pamięć osób modlących się lecz niedostateczna znajomość ewangelii odkupienia człowieka, stanowiącej, że jedynie zasługi Chrystusa pełniącego orędowniczą służbę w świątyni niebiańskiej (zob. list do Hebrajczyków) usprawiedliwiają nas przed Bogiem, który ze względu na ofiarę i służbę swojego Syna (Jego sprawiedliwość) wysłuchuje nas, błogosławi i obdarza darami. Jednak Pismo Święte ukazuje jeszcze jedną przyczynę zapominania w modlitwach przez chrześcijan o ich Orędowniku: to chodzenie we własnej szacie sprawiedliwości. Z tym właśnie problem mają wierzący zboru Laodycei – Kościoła ostatniego okresu przed powrotem Chrystusa na ziemię (Obj 3, 14-22).

To wnikliwe studium wyjaśniające dlaczego zapominanie w modlitwie o Chrystusie jest zawstydzającą „wizytówką” chrześcijanina, a powołanie się na Jego imię ukoronowaniem każdej modlitwy, kończy się artykułem pt. „Solus Christus”, będącym swoistym hymnem na cześć Odkupiciela „dzięki któremu, przez którego i w którym” chrześcijanin jedynie prowadzi życie wiary podobające się Bogu.

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Wydawnictwo może udostępnić nieodpłatnie tę książkę w formie przygotowanej do druku wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby ją wykorzystać w celach ewangelizacyjnych – czyli kościołom, zborom, nieformalnym grupom, społecznościom lub indywidualnym osobom. W takim przypadku należy skontaktować się z wydawnictwem, aby omówić szczegóły.
POBIERZ TĘ KSIĄŻKĘ W PDF lub ePUB / WYŚLIJ ZNAJOMYM